Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „KRĄG”

Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „KRĄG” działa od 2000 roku na rzecz rodzin, które dotknęły kłopoty rodzinne, niedostosowanie społeczne i wykluczenie, a także problemy wychowawcze, rozwojowe, szkolne, emocjonalne ich dzieci. Działamy na terenie miasta Słupska.

Nasz adres

Al. H. Sienkiewicza 7, 76-200, Słupsk, pomorskie, Polska
, e-mail: kragslupsk@op.pl

Konto Stowarzyszenia:

33 1020 4649 0000 7102 0051 7003

Krs: 0000074018

Odwiedź nasz punkt konsultacyjny, czynny we czwartki od 15.00 do 18.00, przy Al. H. Sienkiewicza 7,
w Słupsku (76-200),
I piętro - Zobacz na mapie, gdzie jesteśmy,
telefon: 669-498-323.

Potrzebujące dzieci z twojego miasta zyskają fachową pomoc i wsparcie.


Misja

Misją naszego Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom w rozwiązywaniu problemów, w budowaniu prawidłowych relacji oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, bo szczęśliwe dzieciństwo i zdrowa rodzina jest największą wartością.

Nasze działania to:

 

 

Przekazując 1 % podatku przyczynisz się do zmniejszenia liczby osób wykluczonych i defaworyzowanych.

Wystarczy, że w swoim zezaniu podatkowym wpiszesz numer KRS naszego Stowarzyszenia - 0000074018

 

Fundusze europejskie
Urząd marszałkowski
Unia europejska

Usługi społeczne - obszar rewitalizowany - projekt zakończony


Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Fundacja Progresja realizowały projekt pn. „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg” zakończyło udział w projekcie z dniem 31.12.2021 r.


Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Działanie 06.02. Usługi społeczne


Podziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych


Wartość projektu

Wartość projektu: 6 971 351,71 PLN
Dofinansowanie z UE: 6 625 637,00 PLN


Cel


Celem projektu było stworzenie nowych, trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz rozbudowa i udoskonalenie istniejącego systemu wsparcia przy wykorzystaniu infrastruktury powstałej w procesie rewitalizacji.


Okres realizacji projektu


I 2018 – XII 2021


Grupa docelowa


Projekt skierowany był do mieszkańców obszaru rewitalizowanego (centrum miasta wraz z ościennymi dzielnicami) – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, a w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin charakteryzujących się bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci i młodzieży pochodzących z takich rodzin.


Działania


W projekcie podjęto szereg działań, których celem było świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług społecznych, m.in.:Efekty


Podejmowane w ramach projektu działania przyczyniły się do podniesienia standardu życia seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, została wydłużona/zwiększona samodzielność, umożliwiono funkcjonowanie przy wsparciu z zewnątrz, ale w miejscu zamieszkania, a konieczność pobytu w placówkach zapewniających całodobowe usługi została odsunięta w czasie, ewentualnie całkowicie zniwelowana. Z kolei działania skierowane do rodzin nie w pełni wydolnych wychowawczo, przyczyniły się do podniesienia poziomu pedagogizacji rodziców, zahamowany został proces wykluczania społecznego dzieci i młodzieży, co w efekcie ograniczyło liczbę dzieci kierowanych do pieczy zastępczej.„Krąg” zapraszał do „Dialogu”


Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg” było odpowiedzialne za realizację zadania 6 ww. Projektu, dotyczącego prowadzenia Psychologicznej Poradni Rodzinnej z Mieszkaniem Terapeutycznym przy ul. J. Tuwima 34 w Słupsku.


DIALOG

W skład Poradni, o powierzchni całkowitej 263,50 m2, wchodziło:


* mieszkanie terapeutyczne, umożliwiające prowadzenie 2 gospodarstw, z dwoma pokojami do wyłącznego korzystania przez mieszkańców oraz z częściami wspólnymi: korytarzem, kuchnią, łazienką, toaletą i pokojem do nauki/zabawy (80,44 m2),


* 2-częściowa sala do integracji sensorycznej (43,43 m2),


* sale do psychoterapii indywidualnej i grupowej, rozdzielone powierzchnią biurową (92,16 m2),


* pomieszczenia do wspólnego korzystania, np. klatka schodowa (47,47 m2).Psychologiczna Poradnia Rodzinna „Dialog” oferowała:


* konsultacje psychologiczne - pomoc merytoryczną i  poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów prawnych,


* psychoterapię dzieci i osób dorosłych,


* konsultacje oraz porady dla uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych przeżywających różnego rodzaju kryzysy i trudności,


* szkołę dla rodziców,


* psychoterapię grupową - dla dzieci nadpobudliwych, dla opiekunów w rodzinach zastępczych,


* trening umiejętności społecznych,


* indywidualne treningi kompetencji społecznych,


* terapię rodzin i par,


* mediacje rodzinne,


* diagnozę i terapię integracji sensorycznej dla dzieci od 4. roku życia.


Wszystkie oddziaływania miały na celu wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny oraz zahamowanie procesu wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, mające na celu ograniczenie liczby niepełnoletnich kierowanych do pieczy zastępczej.


Czym się zajmujemy?


Czym się zajmujemy?


Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg” zakończyło udział w projekcie z dniem 31.12.2021 r.Obszar rewitalizowany


Oszar rewitalizowany


Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg” zakończyło udział w projekcie z dniem 31.12.2021 r.